Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Country: Albania
Language: AL
Number: 1484141
Publication date: 20-04-2017
Source: Banka e Shqipërisë
Tags: источники бесперебойного питания

Description

NJOFTIM PER HAPJE TENDERI

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,400,000 Lekë.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare ’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 28 Prill 2017, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Rregullore:

Other tenders from Albania за for this period

Sigurimi i disa koleksioneve të ekspozuara në muzeun e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare Source: Banka e Shqipërisë

Blerje e disa pajisjeve pune për përpunimin e parasë, për nevojat e Bankës së Shqipërisë Source: Banka e Shqipërisë

Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë Source: Banka e Shqipërisë

Upgrade i sistemit të kontabilitetit (Oracle Financials) të Bankës së Shqipërisë Source: Banka e Shqipërisë

Mbi përzgjedhjen e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi Source: Banka e Shqipërisë