Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Country: Albania
Language: AL
Number: 1527005
Publication date: 21-04-2017
Source: Banka e Shqipërisë

Description

NJOFTIM PER HAPJE TENDERI Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit:

" Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i Hapur Kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 3,133,300 Lekë .

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi "Halili", Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411 (ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00, nga çdo person i autorizuar me paraqitjen e një kërkese me shkrim . Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 L ekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare"
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit në Bankën e Shqipërisë, më datë 15 Maj 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Rregullore: