Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Country: Albania
Language: AL
Number: 1851814
Publication date: 09-05-2017
Source: Banka e Shqipërisë
Tags: источники бесперебойного питания

Description

NJOFTIM PER HAPJE TENDERI

"Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit:
" Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i Hapur Kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 2,400,000 Lekë.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411, çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ Mirëmbajtja dhe riparimi i disa pajisjeve UPS në të gjitha objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare "
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimit, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën e Shqipërisë, më datë 2 Qershor 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësues

Rregullore: