Blerje pajisje kancelarie, letër format A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Country: Albania
Language: AL
Number: 3911549
Publication date: 25-08-2017
Source: Banka e Shqipërisë

Description

NJOFTIM PER HAPJE TENDERI


Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit:

" Blerje pajisje kancelarie, letër format A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare "

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i Hapur Kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 8 ,500,000 Lekë.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi "Halili", Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411 (ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00, nga çdo person i autorizuar me paraqitjen e një kërkese me shkrim . Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 L ekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ Blerje pajisje kancelarie, letër format A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare’’


Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit në Bankën e Shqipërisë, më datë 5 Shtator 2017, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.


Other tenders from Albania за for this period

Shërbimi i pastrim-higjienizimit dhe i dezinfektimit të ambienteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare Source: Banka e Shqipërisë

Rinovimi i suportit vjetor të pajisjeve D2D Backup, SAN Switches dhe HP Data Protector Source: Banka e Shqipërisë

Blerje e një pajisje pirun elektrik, për nevojat e Bankës së Shqipërisë Source: Banka e Shqipërisë