Realizimi i lidhjes online ndërmjet ndërtesave të Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe asaj me degët, për një periudhë një vjeçare

Country: Albania
Language: AL
Number: 92987
Publication date: 15-02-2017
Source: Banka e Shqipërisë

Description

NJOFTIM PER HAPJE TENDERI Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Realizimi i lidhjes online ndërmjet ndërtesave të Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe asaj me degët, për një periudhë një vjeçare" Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i Hapur Kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 16,080,000 Lekë. Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi "Halili", Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411 (ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00, nga çdo person i autorizuar me paraqitjen e një kërkese me shkrim . Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 5 00 L ekë , pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: " Realizimi i lidhjes online ndërmjet ndërtesave të Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe asaj me degët, për një periudhë një vjeçare"
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit në Bankën e Shqipërisë, më datë 28 Shkurt 2017, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Rregullore:

Other tenders from Albania за for this period

Output and performance based contract, Lot 2 - Contract B - Central /North- East Albania: Tirana & Dibër Regions Source: The World Bank

Output and performance based contract, Lot 4 - Contract D - South Albania:Vlore & Gjirokaster Regions Source: The World Bank

Output and performance based contract, Lot.1 ? Contract A- North Albania: Shkoder & Kukes Region Source: The World Bank

Monitoring Consultant of Four Output and Performance-based Maintenance Contracts for the Albania National Road Network Source: The World Bank